Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden van De Blauwe Hen onderdeel van Drikje Design, gevestigd te Cadier en Keer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 14116194

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Blauwe Hen en op iedere tussen De Blauwe Hen en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van De Blauwe Hen.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De Blauwe Hen behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door De Blauwe Hen erkend.

1.4 De Blauwe Hen garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

2.1 De door De Blauwe Hen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn een termijn van 30 dagen overschrijdt, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door De Blauwe Hen worden teruggestort.

 

3. Prijzen

3.1 Alle aanbiedingen van De Blauwe Hen zijn vrijblijvend en De Blauwe Hen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

 

4. Retourneren

Zijn de bestelde producten niet naar wens en wil je wat retourneren, neem dan contact op met De Blauwe Hen. Dan zoeken we naar een gepaste oplossing

 

5. Garantie

5.1 De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken ( zie retourneren) de producten desgewenst omruilen indien het product nog op voorraad is. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. De retourkosten zijn voor uw rekening.

 

6. Betalingen

6.1 Betalingen via overschrijving geschieden vooruit. Bestellingen kunnen tevens opgehaald worden bij De Blauwe Hen, hier dient eerst een afspraak voor gemaakt te worden.

 

7. Eigendomsrechten

7.1 De foto`s op de internetsite van De Blauwe Hen zijn eigendom van De Blauwe Hen. Afbeeldingen van De Blauwe Hen mogen niet gepubliceerd, gekopieerd, overgenomen of verveelvoudigd worden zonder toestemming van De Blauwe Hen.

 

8. Overmacht

8.1 De Blauwe Hen is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2 De Blauwe Hen behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Blauwe Hen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8.3 Indien De Blauwe Hen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en De Blauwe Hen (dan wel door u ingeschakelde derden), is De Blauwe Hen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van De Blauwe Hen.

9.2 De administratie van De Blauwe Hen geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 

10. Diversen

10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Blauwe Hen strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Blauwe Hen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.2 De Blauwe Hen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Info

De Blauwe Hen is een onderdeel van Drikje Design

drikjedesign@gmail.com
BTW nr. NL 001764523B12
Kvk nummer 14116194

Volg De Blauwe Hen op